Stichting Topvrouwen ("Topvrouwen"), verleent u hierbij toegang tot de website www.topvrouwen.nl ("Website") en nodigt u uit de door Topvrouwen aangeboden diensten ("Diensten") af te nemen. Topvrouwen kan uw persoonsgegevens verwerken in verband met uw gebruik van de Website en/of de Diensten. Topvrouwen respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Via dit privacy beleid ("Privacy Beleid") wenst Topvrouwen u te informeren over de wijze waarop Topvrouwen gebruik maakt van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de Website en/of de Diensten.

1. Verwerken persoonsgegevens

Topvrouwen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegvens, waaronder uw e-mailadres, IP-adres, NAW-gegevens, C.V. en uw gegevens van het inschrijfformulier. Doeleinden van het verwerken van de persoonsgegevens

Topvrouwen verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Beheer van de database op de Website;
  • Diensten in het kader van bemiddeling tussen kandidaten en derden;
  • Beheer van uw Topvrouwen-account;
  • Communiceren met u in verband met de Diensten en/of overige acitiviteiten van Topvrouwen;
  • Om de werking en gebruiksvriendelijkheid van de Website en/of de Diensten en te kunnen beoordelen en verbeteren;

2. Delen van persoonsgegevens

Topvrouwen deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit uitdrukkelijk anders volgt uit het Privacy Beleid, u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en/of voor zover dat nodig is in verband met het verlenen van de Diensten. Topvrouwen geeft de persoonsgevens enkel door aan landen binnen de Europese Economische Ruimte. Topvrouwen kan uw persoonsgevens wel delen met ondernemingen waarmee wij in (het kader van een reorganisatie) van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.

3. Beveiliging persoonsgegevens

Topvrouwen neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die verwerking en de gevoelige aard van de persoonsgegevens die Topvrouwen verwerkt met zich meebrengen.

4.  Cookies

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die van een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie over de website die u heeft bezocht. De Website maakt bij het aanbieden van de diensten gebruik van cookies om uw accountinstellingen te herkennen en het gebruik van de website te vergemakkelijken. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen. 

Topvrouwen gebruikt maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De via het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden doorgegeven naar en door Google opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Bewaartermijnen

Topvrouwen bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in § 2 omschreven doeleinden of voor zo lang het nodig is voor Topvrouwen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6. Vragen en informatie

Topvrouwen, kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV 's Gravenhage, is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens via de Website. Voor vragen in verband met het verwerken van persoonsgegevens of het Privacy Beleid, kunt u contact opnemen met info@topvrouwen.nl.

Topvrouwen houdt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Beleid, zonder u daaromtrent voorafgaand te informeren. Houd het Privacy Beleid in de gaten om geïnformeerd te blijven over eventuele wijzigingen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, betreffende de materialen op de Website en/of de gegevens in de Topvrouwen databank ("Materialen") berusten bij Topvrouwen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze Materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Topvrouwen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke Materialen anders aangegeven is.

8. Beperkte aansprakelijkheid

Topvrouwen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden Materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze Materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Topvrouwen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden  kan Topvrouwen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Download/open als PDF