Stichting Topvrouwen ("Topvrouwen" of "wij/ons") exploiteert de website www.topvrouwen.nl ("Website") en biedt diensten aan ("Diensten"). Topvrouwen verwerkt gebruik van de Website en/of de Diensten. In dat kader verwerkt Topvrouwen persoonsgegevens. Hoe dit gebeurt, leggen wij in dit privacy statement uit.

1. Het verwerken van persoonsgegevens van kandidaten

Topvrouwen verwerkt in haar database de persoonsgegevens en profielen van getalenteerde topvrouwen die beschikbaar zijn als kandidaat om commissaris, lid van een raad van bestuur of lid van een raad van toezicht te worden. Dit doet Topvrouwen op grond van de voorafgaande toestemming van de betrokkene, die bij de registratie wordt gevraagd. Die toestemming kunt u altijd intrekken. De database kan worden geraadpleegd door bedrijven, instellingen en (non) executive searchbureaus die op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten.

Van kandidaten verwerkt Topvrouwen onder andere de volgende informatie die de kandidaat zelf verstrekt of die wij uit het gebruik van de Diensten afleiden:

 • volledige naam;
 • e-mailadres;
 • overige contactgegevens;
 • foto;
 • NAW-gegevens;
 • curriculum vitae;
 • IP-adres;
 • contactmomenten en -voorkeuren;
 • overige gegevens van het inschrijfformulier, waaronder werkervaring, opleiding en persoonlijk profiel.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Uiteraard kunnen wij echter geen kandidaat opnemen in onze database als zij geen persoonsgegevens verstrekt.

Topvrouwen verwerkt de persoonsgegevens van kandidaten voor de volgende doeleinden:

 • het beheer van de database, op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • diensten in het kader van bemiddeling tussen kandidaten en derden, op basis van uw toestemming en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • beheer van uw Topvrouwen-account, voor de uitvoering van een overeenkomst en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • communicatie in verband met de Diensten en/of overige activiteiten van Topvrouwen, op basis van uw toestemming en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • het doen van aanbiedingen en/of informatie verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, alsmede om deze optimaal af te kunnen stemmen op uw wensen en kwaliteiten, op basis van uw toestemming en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • betrokkenen benaderen via nieuwsbrieven en informatie over activiteiten die voor hen interessant kunnen zijn, op basis van uw toestemming en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • de verbetering en beoordeling van de werking en gebruiksvriendelijkheid van de Website en/of de Diensten, op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

2. Het delen van persoonsgegevens van kandidaten

Topvrouwen deelt persoonsgegevens voor zover dat nodig is in verband met het verlenen van de Diensten mede aan derden. Topvrouwen deelt persoonsgegevens met zakelijke relaties die van Topvrouwen toestemming hebben gekregen tot gebruik van de database, conform de verkregen toestemming. De database op Topvrouwen.nl kan geraadpleegd worden door:

 • bestuurders en toezichthouders van organisaties die vallen onder de Wet bestuur en toezicht;
 • (non)executive searchbureaus die bereid zijn binnen drie jaar 50 procent vrouwen te plaatsen op hun longlists;
 • overige grote organisaties die concrete vacatures en adviesvragen hebben. Deze dienen eerst contact te leggen, waarna bekeken wordt hoe hun (aan)vragen ondersteund kunnen worden.

Partijen die de Topvrouwen-database raadplegen zijn zelfstandige 'verwerkingsverantwoordelijken' voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij uitvoeren. Zij dienen zich in die hoedanigheid te houden aan de toepasselijke (privacy-)wetgeving. Waar mogelijk zal Topvrouwen deze derden daarop wijzen.

Topvrouwen kan persoonsgegevens ook laten verwerken door derden die als 'verwerker' kwalificeren (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, bepaalde softwareleveranciers (zoals Tangram) of partijen die voor Topvrouwen acties, events of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Een verwerker handelt onder de verantwoordelijkheid van Topvrouwen.

Topvrouwen geeft de persoonsgegevens uitsluitend door aan landen binnen de Europese Economische Ruimte. Topvrouwen kan uw persoonsgegevens tevens delen met ondernemingen waarmee wij in (het kader van een reorganisatie) van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen, en in alle overige gevallen waarin Topvrouwen hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

3. Contactgegevens van zakelijke relaties (organisaties en (non)executive searchbureaus)

Naast persoonsgegevens van kandidaten, verwerkt Topvrouwen persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • (vertegenwoordigers van) partijen die de Topvrouwen-database mogen raadplegen, zoals hierboven uitgelegd;
 • (vertegenwoordigers van) leveranciers;
 • (vertegenwoordigers of bestuurders van) bedrijven waar wij contact mee hebben in het kader van het behartigen van de belangen van een kandidaat, of anderszins in het kader van de Diensten.

Zo verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • naam, contactgegevens en functies van contactpersonen;
 • overige informatie in het kader van contact of dienstverlening.

Topvrouwen kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling en verlening van de Diensten, of voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten en in alle overige gevallen waarin Topvrouwen hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

4. De rechten van betrokkenen

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt.

4.1 Voor kandidaten:
Via uw eigen account heeft u inzage in de meeste persoonsgegevens die Topvrouwen verwerkt. U kunt zelf op elk gewenst moment deze gegevens wijzigen. Indien u (tijdelijk) niet meer opgenomen wilt worden in de database, kunt u zichzelf (tijdelijk) uitschrijven via uw eigen account. U wordt daarna dan (tijdelijk) niet meer benaderd en er zal (tijdelijk) niet meer voor u worden bemiddeld door Topvrouwen. De verzending van de nieuwsbrief staat hier los van. Hiervoor dient u zich apart af te melden. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met Topvrouwen.

4.2 Voor zakelijke relaties:
U kunt daartoe contact opnemen met Topvrouwen.

4.3 Overige rechten van kandidaten en zakelijke relaties
Daarnaast hebt u het recht om ons te verzoeken, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, om uw persoonsgegevens te corrigeren, actualiseren, wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te delen met een andere onderneming. Wij zijn verplicht om onder de aandacht te brengen (i) uw absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, (ii) het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Topvrouwen of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden), en (iii) het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die van een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of ander apparaat. Cookies bevatten informatie over de website die u heeft bezocht. De Website maakt bij het aanbieden van de diensten gebruik van cookies om uw accountinstellingen te herkennen en het gebruik van de website te vergemakkelijken. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Topvrouwen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees meer over Google’s privacybeleid.

6. Bewaartermijnen

Topvrouwen bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden of voor zo lang het nodig is voor Topvrouwen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Van een kandidaat bewaren wij de persoonsgegevens in ieder geval voor zo lang zij toestemming heeft gegeven om in de Topvrouwen-database te worden opgenomen.

7. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Topvrouwen, kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV 's Gravenhage, is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens via de Website. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Topvrouwen, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan kunt u dit aan ons melden via dit formulier.

8. Wijzigingen

Topvrouwen houdt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement zonder u daaromtrent voorafgaand te informeren. Veranderingen, aanvullingen of wijzigingen worden van kracht na publicatie van het gewijzigde Privacy Beleid op de website van Topvrouwen. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Topvrouwen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, betreffende de materialen op de Website en/of de gegevens in de Topvrouwen database ("Materialen") berusten bij Topvrouwen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze Materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Topvrouwen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke Materialen anders aangegeven is.

10. Beperkte aansprakelijkheid

Topvrouwen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden Materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze Materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Topvrouwen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Topvrouwen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Download/open als PDF