Stichting Topvrouwen ("Topvrouwen"), verleent u hierbij toegang tot de website www.topvrouwen.nl ("Website") en nodigt u uit de door Topvrouwen aangeboden diensten ("Diensten") af te nemen. Topvrouwen kan uw persoonsgegevens verwerken in verband met uw gebruik van de Website en/of de Diensten. De persoons- en contactgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. Via dit privacy beleid ("Privacy Beleid") wenst Topvrouwen u te informeren over de wijze waarop Topvrouwen gebruik maakt van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de Website en/of de Diensten.

1. Verwerken persoonsgegevens kandidaten

Topvrouwen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, IP-adres, NAW-gegevens, C.V. en uw gegevens van het inschrijfformulier.

Topvrouwen verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van de database;
 • Diensten in het kader van bemiddeling tussen kandidaten en derden;
 • Beheer van uw Topvrouwen-account;
 • Communicatie met u in verband met de Diensten en/of overige activiteiten van Topvrouwen;
 • Doen van aanbiedingen en/of informatie verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, alsmede om deze optimaal af te kunnen stemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • U te benaderen via nieuwsbrieven en informatie over activiteiten die voor u interessant kunnen zijn.
 • Verbetering en beoordeling van werking en gebruiksvriendelijkheid van de Website en/of de Diensten;

2. Delen van persoonsgegevens kandidaten

Topvrouwen deelt uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is in verband met het verlenen van de Diensten. Topvrouwen deelt uw persoonsgegevens met zakelijke relaties die van Topvrouwen toestemming hebben gekregen tot gebruik van de database. De database kan worden aangewend om vrouwelijk talent in Nederland te vinden, die geschikt is voor functies op het hoogste bestuurlijke niveau.

De database op Topvrouwen.nl kan geraadpleegd worden door:

 • Bestuurders en toezichthouders van organisaties die vallen onder de Wet bestuur en toezicht
 • (Non) executive searchbureaus die bereid zijn 50 procent vrouwen te plaatsen op hun longlists;
 • Overige grote organisaties die concrete vacatures en adviesvragen hebben. Deze dienen eerst contact te leggen, waarna bekeken wordt hoe hun (aan)vragen ondersteund kunnen worden.  

Topvrouwen geeft de persoonsgegevens uitsluitend door aan landen binnen de Europese Economische Ruimte, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Topvrouwen kan uw persoonsgegevens tevens delen met ondernemingen waarmee wij in (het kader van een reorganisatie) van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen, en in alle overige gevallen waarin Topvrouwen hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

3. Contactgegevens van zakelijke relaties (organisaties en (non)executive searchbureaus)

Topvrouwen.nl verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 1. Voor het verlenen van toegang tot de database van Topvrouwen;
 2. Voor het verstrekken van informatie over de Diensten en overige activiteiten.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Topvrouwen kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling en verlening van de Diensten. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten en in alle overige gevallen waarin Topvrouwen hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Topvrouwen heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Topvrouwen geeft de persoonsgegevens uitsluitend door aan landen binnen de Europese Economische Ruimte.

4. Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens

4.1 voor kandidaten:

Via uw eigen account heeft u inzage in de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment deze gegevens wijzigen. Indien u niet meer opgenomen wilt worden in de database, kunt u zichzelf uitschrijven via uw eigen account. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Topvrouwen.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met Topvrouwen.

4.2 voor zakelijke relaties:

U hebt recht op inzage in en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met Topvrouwen.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Topvrouwen neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die verwerking en de mogelijk gevoelige aard van de persoonsgegevens die Topvrouwen verwerkt met zich meebrengen.

6. Cookies

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die van een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie over de website die u heeft bezocht. De Website maakt bij het aanbieden van de diensten gebruik van cookies om uw accountinstellingen te herkennen en het gebruik van de website te vergemakkelijken. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen. 

Topvrouwen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De via het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden doorgegeven naar en door Google opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7. Bewaartermijnen

Topvrouwen bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden of voor zo lang het nodig is voor Topvrouwen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

8. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Topvrouwen, kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV 's Gravenhage, is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens via de Website. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Topvrouwen, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan kunt u dit aan ons melden via dit formulier.

9. Wijzigingen

Topvrouwen houdt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Beleid zonder u daaromtrent voorafgaand te informeren. Verandering, aanvullingen of wijzigingen worden van kracht na publicatie van het gewijzigde Privacy Beleid op de website van Topvrouwen. Het meest actuele Privacy Beleid is te allen tijde in te zien op de website van Topvrouwen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, betreffende de materialen op de Website en/of de gegevens in de Topvrouwen database ("Materialen") berusten bij Topvrouwen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze Materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Topvrouwen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke Materialen anders aangegeven is.

11. Beperkte aansprakelijkheid

Topvrouwen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden Materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze Materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Topvrouwen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Topvrouwen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Download/open als PDF