Initiatief

Nederland scoort niet goed als het gaat om vrouwen in de top. De meest recente bedrijvenmonitor laat zien dat het aandeel vrouwen in raad van bestuur (rvb) bij beursgenoteerde bedrijven gemiddeld ligt op 19,8% en in de raden van commissarissen (rvc) op 32,3%.

Sinds 2013 geldt voor de 5.000 grootse bedrijven in Nederland bedrijven een wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen in rvb en rvc. Hierbij geldt een “pas toe of leg uit”-principe: wanneer de onderneming de streefcijfers niet bereikt, dient zij daarvoor gemotiveerd verantwoording af te leggen in het jaarverslag. Echter, deze maatregel heeft vooralsnog zijn doel niet bereikt: slecht 8,3% van de 5.000 bedrijven heeft een evenredige rvb en rvc.

Om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen mede te versnellen werd eind 2014 Topvrouwen.nl geïnitieerd door het Ministerie van OCW en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Om vervolg te geven aan dit initiatief is in februari 2016 Stichting Topvrouwen opgericht, actief onder de naam Topvrouwen.nl.

Topvrouwen.nl maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in de database wil Topvrouwen.nl de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls geven. De database staat open voor vrouwen met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau.

Daarnaast is Topvrouwen.nl een ingang voor bedrijven, instellingen en (non)executive searchbureaus die op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten voor de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. De database voldoet vanzelfsprekend aan de wettelijke eisen rond privacy.

Topvrouwen.nl

Topvrouwen.nl onderschrijft het belang van een groter aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Met het oog op innovatief vermogen, evenwichtige besluitvorming en zo breed mogelijk afgestelde maatschappelijke antennes, hoort genderdiversiteit in bedrijven bovenaan de boardroomagenda te staan. Topvrouwen.nl betrekt alle partijen – bedrijven, instellingen,  (non)executive search bureaus, mannen en vrouwen –in het debat over (de versnelling van) diversiteit. Zij heeft geen enkele bemoeienis met het werving- en selectieproces; dat is en blijft een zaak van werkgevers en (non)executive searchbureaus die de bedrijven eventueel inschakelen bij de invulling van vacatures.

Topvrouwen.nl treedt niet in de plaats van bestaande initiatieven, maar kan wel, waar mogelijk, extra impuls en kracht geven aan bestaande trajecten. In het kader van de Wet bestuur en toezicht richt Topvrouwen.nl zich specifiek op het topsegment van het Nederlands bedrijfsleven. Topvrouwen.nl zal zich inzetten om high impact te maken door de urgentie te benadrukken, bepaalde aanpakken te verdiepen en te verbreden, mede door goede samenwerking met andere betrokken partijen.

Topvrouwen.nl krijgt belangrijke rol in SER-infrastructuur voor diversiteit.

Op 3 december 2019 stemde de Tweede Kamer voor een motie het SER advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling integraal over te nemen en hiermee ook voor een bindend vrouwenquotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Een historische gebeurtenis!

De seinen stonden al op groen, maar nu er een eind komt aan de vrijblijvendheid, staan we aan de vooravond van echte gelijkheid in de top van het bedrijfsleven. Dit betekent dat er doorgepakt moet worden op het onderwerp: focus en aandacht blijven vragen om ook daadwerkelijk te komen tot die evenredige verdeling van mannen en vrouwen in de bestuurskamer van het Nederlands bedrijfsleven.

Het SER advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling pleit mede om te komen tot een infrastructuur waarin initiatieven op dit onderwerp duurzaam verankerd kunnen worden.

Vanaf april 2020 wordt Topvrouwen.nl onderdeel van de ondersteunende SER-infrastructuur voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Lees meer over de samenwerking in het interview met Mariette Hamer, voorzitter SER en Marguerite Soeteman - Reijnen, voorzitter Topvrouwen.nl

Het Bestuur

De voorzitter van Stichting Topvrouwen is Marguerite Soeteman-Reijnen. Een optimaal functionerende database met hooggekwalificeerde topvrouwen die mede zorgt voor een grotere doorstroom van vrouwen naar de top, daar maken zij zich hard voor. Hier kunt u lezen hoe zij dat willen bereiken. Wist u dat ons bestuur beschikbaar is voor lezingen, rondetafelbijeenkomsten, congressen en andere evenementen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Holtgrefe, directeur Topvrouwen.nl.

  • ‘De tijd is gekomen om diversiteit echt te verankeren’
  • ‘Het ultieme doel: Topvrouwen.nl overbodig maken'