Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden. Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat de wet inclusief de amendementen na drie jaar zal worden geëvalueerd. De Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv heeft ten aanzien van uiteenlopende onderwerpen geleid tot invoering van nieuwe wettelijke bepalingen alsmede tot wijziging van bestaande wettelijke bepalingen. Het evaluatieonderzoek heeft zich met name toegespitst op een drietal onderwerpen:

  1. het monistische bestuursmodel;
  2. limitering van het aantal toezichtfuncties voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders;
  3. streefcijfer 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen. Er is onderzoek gedaan naar de achtergrond, praktische toepassingsproblemen, effectiviteit en naleving van het wettelijke streefcijfer.

Hiertoe is het evaluatieonderzoek in drie deelonderzoeken opgesplitst. In het onderzoeksrapport is per deelonderzoek verslag gedaan. Elk deelonderzoek is afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

Lees hier het rapport (PDF)