“Minder risico en meer rendement”

Voor directeur Rients Abma van Eumedion is de samenstelling van het bestuur en van de raad van commissarissen van de onderneming van groot belang. “Want goed bestuur en goed toezicht daarop leveren uiteindelijk minder risico en meer rendement op. We hebben de overtuiging dat een divers samengesteld rvb en rvc leidt tot een beter functioneren van het bestuur en het toezicht en tot een waardevermeerdering van de onderneming en van de beleggingsportefeuilles. Er moet een goed bestuur zitten dat het door beleggers ingebrachte kapitaal productief aanwendt, zodat rendement voor de onderneming en aandeelhouders wordt gegenereerd. Niet alleen onderzoek toont aan dat diversiteit in het bestuur leidt tot betere prestaties, het is ook de praktijkervaring, want de geschiedenis heeft geleerd dat eenzijdig samengestelde besturen niet het beste rendement opleveren, integendeel.”

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van de corporate governance en duurzaamheid en richt zich daartoe op de Nederlandse beursvennootschappen en de Nederlandse en Europese politiek. Deelnemers van Eumedion zijn pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. “Het zijn beleggers met een lange termijn horizon. Pensioenfondsen moeten bijvoorbeeld zorgdragen voor een goed pensioen over een termijn van 40 tot 50 jaar. Dan moet er goed belegd worden zodat mensen verzekerd zijn van een financieel onbezorgde oude dag. Dat betekent dat er alleen wordt belegd in die ondernemingen die een goed rendement weten te behalen tegen een verantwoord risico en die voldoen aan de door de pensioenfondsen gestelde eisen van verantwoord beleggen. Divers samengestelde besturen en raden van commissarissen horen bij de toetspunten voor het kopen, houden of verkopen van aandelen en andere financiële instrumenten.”

Speerpuntenbrief

“Met onze jaarlijkse speerpuntenbrief aan beursgenoteerde ondernemingen brengen we thema’s die relevant zijn voor meer rendement en risico, zoals duurzaamheid en diversiteit onder de aandacht van beursgenoteerde ondernemingen. In 2013 stuurden we ook de wetgever een brief over diversiteit naar aanleiding van de instelling van het wettelijk streefcijfer. Dit soort brieven worden in samenspraak met onze deelnemers, de vertegenwoordigers van de institutionele beleggers, opgesteld.”

De brief maakt deel uit van de dialogen die de bij Eumedion aangesloten beleggers voeren met beursgenoteerde ondernemingen. “De brief gaat naar alle beursgenoteerde ondernemingen. Bij de een zal de nadruk liggen op klimaatverandering, bij de ander op diversiteit. Zeker bij die ondernemingen waar het streefcijfer niet is gehaald, staat diversiteit als onderwerp op de agenda. We kijken natuurlijk ook naar andere zaken, zoals beloning, de governance, de strategie, het duurzaamheidsbeleid en de verslaggeving.”

Niet op de stoel van de rvc

Eumedion bemoeit zich in de regel niet actief met het voordragen van bestuurders of rvc’s. “Wij zitten niet op de stoel van de rvc, toezicht houden op het bestuur is hun taak en een goede samenstelling van het bestuur is daarbij van wezenlijk belang. De rvc moet overtuigd zijn van het belang van diversiteit in het bestuur. Om dat te realiseren is een professionele werkwijze van de rvc nodig. Die geeft aan de hand van een profielschets een zoekopdracht om tot een longlist van mogelijke kandidaten te komen, aan de eigen HR of aan externe headhunters. De rvc moet er op aandringen dat er voldoende vrouwen op staan.” Daarna doet de selectie- en benoemingscommissie van de rvc de interviews met personen die op de short list staan en selecteert uiteindelijk de beste mensen voor de vacante positie. “Zo komt men tot een weloverwogen voordracht die moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Druk vanuit de aandeelhouders is belangrijk voor voldoende bevestiging en motivering van het belang van diversiteit.”

Advies aan bedrijven die m/v-diversiteit willen realiseren

“De taak van de raad van bestuur is er onder andere voor te zorgen dat er een goed gevulde pijplijn is van interne kandidaten door een diversiteitsbeleid voor de hele organisatie te voeren. En daar zou ook over gerapporteerd moeten worden. Rapportage over diversiteit in het werknemersbestand is bijvoorbeeld één van de criteria van de Global reporting initiative 4.0 en om opgenomen te worden in de Dow Jones Sustainability Index. Duurzame, lange termijn beleggers kijken voor hun beleggingen steeds vaker naar bedrijven die in deze index hoog scoren.

Rients Abma is van mening dat de meest rvc’s doordrongen zijn van het belang van diversiteit. “Zij gaan er over en wij verwachten dat zij op een professionele wijze te werk gaan. De juiste mens op de juiste plek. De ‘waarom vraag’ moet telkens gesteld blijven worden: waarom is dit de beste kandidaat voor deze plek?

Een belangrijke voorwaarde is dat je de ruimte moet hebben om af te wijken van wat gebruikelijk is. En er moet ook bij headhunters een mentaliteitsverandering plaatsvinden, op de lijst die ze voordragen zouden gewoon voldoende vrouwen moeten staan.”

Op de agenda houden

Wat moet er verder gebeuren om de m/v-balans in het bestuur te verbeteren? “Het is belangrijk om voldoende monitoring te laten plaatsvinden op de voortgang en hier jaarlijks aandacht voor te vragen. Je moet het op de agenda houden.” Verder gelooft Rients Abma in het ambassadeurschap van bedrijven die hoog scoren, die zouden bijvoorbeeld met achterblijvers kunnen gaan praten. “Beursondernemingen zijn het uithangbord en hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, de meest sprekende namen van beursgenoteerde bedrijven die m/v-diversiteit hebben gerealiseerd zijn echte voorbeeldbedrijven, die kunnen anderen meetrekken. Maatschappelijke discussie is ook van groot belang. Bedrijven die het niet goed doen, maar ook de bedrijven die het wél goed doen, kun je ook met naam en toenaam noemen in de rapportages: naming, shaming én faming. Als je bijvoorbeeld de beste 10 procent bovenaan noemt kun je ook de slechtste 10% onderaan noemen.”

Show in Slider: 
no
Terug