“Het gaat erom dat vrouwen het spel van netwerken leren spelen zonder hun unieke eigenschappen te verliezen.”

Over de organisatie

In Nederland bedient Rabobank ruim 6,7 miljoen Nederlandse particulieren en 800.000 zakelijke klanten met financiële producten en diensten. Wereldwijd is Rabobank actief in veertig landen en bedient men circa 10 miljoen klanten. De Rabobank is een coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders.

In 2014 heeft de Rabobank de doelstelling geformuleerd om in 2020 30% vrouwen in de top te hebben en 40% vrouwen in de subtop. Rabobank is er namelijk van overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan de transformatie van de bank en aan een betere klantbediening. Bij de Rabobank werken wereldwijd meer vrouwen dan mannen (52% versus 48%). Met de nieuwe groepsdirectie, die in september 2017 is aangetreden, is de doelstelling in de bestuurslaag behaald (40%).

Diversiteit uit zich in een variëteit aan mensen in geslacht, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid, cultuur, etniciteit en mentale en fysieke gezondheid. Het managen van diversiteit houdt in dat deze verschillen van mensen optimaal worden benut. Een voorwaarde voor het realiseren van meer genderdiversiteit is een inclusieve cultuur: een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en mag zijn en waar medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen op basis van wie ze zijn.

De doorstroom van vrouwen is een belangrijk strategisch speerpunt binnen Rabobank. Het uitgangspunt is dat diversiteit nodig is om optimaal te kunnen profiteren van ieders unieke eigenschappen. Daarnaast leidt een eenzijdige samenstelling van teams tot tunnelvisie en groepsdenken. Wiebe Draijer (CEO): “Ik ben ervan overtuigd dat de bijdrage van vrouwen op topposities essentieel is voor groei en voor een betere werkomgeving.”

  • Sector: financiële dienstverlening
  • Aantal medewerkers: 45.567
  • Totaal aandeel vrouwen in organisatie: 52%
  • Aandeel vrouwen in 2017 in groepsdirectie: 10 personen, 4 vrouwen (40%)
  • Aandeel vrouwen in 2016 in subtop: 25%

Aanpak

Om de doorstroom van vrouwen naar de (sub)top te bevorderen, wordt een actief diversiteitsbeleid gevoerd. Dit gebeurt, onder andere, door bij de samenstelling van teams te streven naar diversiteit.

De Rabobank hecht veel waarde aan de in- en doorstroom van talentvolle vrouwen. Zo is in 2014 het Charter ‘Talent naar de top’ ondertekend. Vanuit de top is de noodzakelijke commitment aanwezig om aandacht voor genderdiversiteit duurzaam te kunnen verankeren in de organisatie. Zo zijn er streefcijfers geformuleerd om de in- en doorstroom van vrouwen te bevorderen. Ook worden vrouwen gestimuleerd om zich te ontwikkelen, profileren en hun netwerk te gebruiken. Dit wordt gedaan met behulp van workshops, mentoring- en sponsoringprogramma’s. Faisal Sheikh (Project Manager Diversity & Inclusion) vat de aanpak van Rabobank als volgt samen: “Bewustzijn, commitment, meten en bijsturen. Dat is waar ons beleid op is gebouwd.”

Sponsoringprogramma

De afgelopen jaren heeft Rabobank ingezet op sponsoring en mentoring van talentvolle vrouwen vanaf functieschaal 7. In 2016 hebben ruim 40 trajecten tot een succesvolle vervolgstap geleid in de loopbaan van de gesponsorde vrouwen. Het sponsorprogramma houdt vrouwen een spiegel voor; het helpt hen hun ambitie uit te spreken, kwaliteiten te erkennen, lef te hebben én om zichzelf te blijven.

Gender bias awareness training

Een onevenwichtige samenstelling van de subtop komt vaak doordat de kweekvijver voor de subtop te beperkt is of doordat de vrouwen er niet worden ‘uitgevist’. Gender bias is veelal de oorzaak hiervan. Door personen die een cruciale rol spelen in selectieprocedures bewust te maken van deze gender bias ziet men in hoe belangrijk het is om een divers samengestelde selectiecommissie te hebben. Daarom bestaan sinds 2015 selectiecommissies voor topfuncties binnen de Rabobank uit minimaal 30% vrouwelijke leden.

“We hebben veel verschillende programma’s om genderdiversiteit te bevorderen, maar het begint bij ‘awareness’. Je moet je ervan bewust zijn dat je onbewuste vooroordelen hebt. Wij laten managers workshops volgen om hen te laten zien hoe bevooroordeeld ze zijn. We hebben de top 100 managers van de Rabobank in 2014-2015 dergelijke trainingen laten volgen. Dit bevordert de doorstroom van iemand die anders is dan zij.” (Faisal Sheikh, Project Manager Diversity & Inclusion)

Diversiteitsboard

In 2014 heeft de Rabobank een Diversiteitsboard ingesteld. De Diversiteitsboard waarborgt het commitment en de betrokkenheid van de top van de organisatie. De board staat onder voorzitterschap en vicevoorzitterschap van leden van de groepsdirectie. De andere leden zijn (internationale) senior managers en directeuren. Zij komen elk kwartaal bijeen en bespreken de behaalde resultaten aan de hand van rapportages. Naar aanleiding hiervan kan de Diversiteitsboard aanvullende acties of maatregelen nemen.

Wat levert het op?

Dankzij het commitment vanuit de groepsdirectie, de actieve inzet van de Diversiteitsboard, het aanbieden van awareness trainingen, het sponsoringprogramma, diverse empowerment programma’s en het vrouwennetwerk RaboWoman is het Rabobank gelukt om meer bewustzijn te creëren van het belang van genderdiversiteit en om versneld de achterstand in genderdiversiteit in te lopen. Het aandeel vrouwen in de top is in twee jaar van 5% naar 25% gegaan; de raad van commissarissen bestaat sinds 2017 voor 30% uit vrouwen, en de groepsdirectie bestaat voor 40% uit vrouwen. Daarmee heeft de Rabobank in heel korte tijd een enorme sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van genderdiversiteit.

Tips

  1. Het begint bij bewustzijn en allemaal dezelfde taal spreken. Als een organisatie zich niet bewust is van de onbewuste vooroordelen die er zijn, hebben andere acties geen zin.
  2. Het gaat niet alleen om minderheden te ‘empoweren’, ook groepen die in de meerderheid zijn moeten actief aan de slag met diversiteit en inclusie.
  3. Commitment van de top van de organisatie is van cruciaal belang. Het voorbeeldgedrag dat zij kunnen laten zien is van onschatbare waarde voor de doelen die je als organisatie wilt behalen.

Contact

Faisal Sheikh – Project Manager Diversity & Inclusion:
diversity@rabobank.nl

Show in Slider: 
yes
Terug